Unia Europejska

Wsparcie psychologa podczas leczenia niepłodności

Nie ma jednego sposobu radzenia sobie z problemem niepłodności i nie ma tylko jednej jego przyczyny.

Niepłodność dotyka wszystkich aspektów życia człowieka. Wpływa na postrzeganie siebie, własną samoocenę, relacje z partnerem i otoczeniem, rzutuje na plany i oczekiwania dotyczące przyszłości (Bidzan, 2006; Bielawska- -Batorowicz, 2006; Hart, 2002; Podolska i Bidzan, 2011; Stanton i wsp. 2002).

Dla wielu kobiet ciąża i macierzyństwo są naturalnymi etapami rozwoju i życia, podkreślanymi również przez kulturę, dlatego też niemożność realizacji tego pragnienia wzmaga szereg niekorzystnych reakcji emocjonalnych (Chan i wsp., 2006;  Podolska, 2007; Volgsten i wsp., 2010).

Stąd też możliwość korzystania z  pomocy psychologicznej od  początku procesu diagnozy i leczenia stwarza warunki właściwej oceny stanu emocjonalnego partnerów, wspomaga poprawę funkcjonowania psychicznego pacjentów i przyczynia się do złagodzenia skutków niepłodności, może również okazać się ważna w procesie wspomagania leczenia niepłodności.

Kiedy skorzystać z pomocy psychologa ?

Na każdym etapie leczenia, kiedy to pojawiają się inne reakcje i problemy emocjonalne, pomoc psychologiczna – dostosowana do potrzeb i sytuacji zdrowotnej pary – wydaje się nie tylko wskazana, ale często niezbędna. Wiedza i doświadczenie psychologów klinicznych i  psychoterapeutów zarówno w  świadczeniu usług psychoterapii, jak i  zapewnieniu pomocy w  zrozumieniu i radzeniu sobie z emocjami oraz w radzeniu sobie podczas skomplikowanych procedur medycznych i  chirurgicznych jest ważnym obszarem promocji i wzmacniania zdrowia psychicznego pacjentów (Chan i wsp., 2006;  Hart, 2002).

Profesjonalna pomoc oferowana przez psychologów i psychoterapeutów osobom dotkniętym problemem niepłodności może przybierać różne formy: od rozmowy i konsultacji psychologicznej, psychoedukacji, poprzez terapię indywidualną, terapię pary oraz grupową psychoterapię, a także grupy wsparcia, po interwencję psychologiczną i warsztaty podnoszące kompetencje osobiste, ułatwiające radzenie sobie z emocjami i stresem oraz warsztaty poprawiające komunikację w parze.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) pacjentom doświadczającym niepowodzeń w prokreacji należy zapewnić pomoc psychologiczną w łagodzeniu skutków niepłodności oraz wsparcie przed rozpoczęciem procedur wspomaganego rozrodu.

Doradztwo i pomoc psychologiczna niepłodnym parom pomaga w radzeniu sobie pacjentom z problemami emocjonalnymi, ułatwia odnalezienie, niezależnie od efektów leczenia, obszarów satysfakcji i zadowolenia w życiu i budowaniu odporności psychicznej. 

  • Na podstawie pracy: „ZNACZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII WE WSPOMAGANIU LECZENIA NIEPŁODNOŚCI PARTNERSKIEJ „ Jolanta Chanduszko -Salska, POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE , 2016, 3(1),22-32.
  • Bidzan M.: Psychologiczne aspekty niepłodności. Ofi cyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006. Bielawska -Batorowicz E.: Psychologiczne aspekty prokreacji. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2006.
  • Hart V.A.: Infertility and the role of psychotherapy. Issues Ment Health Nurs. 2002, 23, 31 -41. doi:10.1080/01612840252825464. PMID: 11887609
  • Podolska M., Bidzan M.: Infertility as a psychological problem. Ginekol Pol. 2011, 82, 44–49. PMID: 21469521.
  • Stanton A., Lobel M., Sears S.: Psychosocial Aspects of Selected Issues in Women’s Reproductive Health: Current Status and Future Directions. J Consult Clin Psychol. 2002, 70, 751–770. doi. http://dx.doi. org/10.1037/0022 -006X.70.3.751. PMID: 12090381.
  • Chan C.H., Ng E.H., Chan C.L., Ho, Chan T.H.: Eff ectiveness of psychosocial group intervention for reducing anxiety in women undergoing in vitro fertilization: a randomized controlled study. Fertil Sertil. 2006, 85 (2), 339–346. doi:10.1016/j.fertnstert.2005.07.1310. PMID: 16595209.
  • Podolska M.: Niepłodność i jej następstwa psychologiczne. Stan badań i perspektywy. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007 |
  • Volgsten H., Skoog Svanberg A., Olsson P.: Unresolved grief in women and men in Sweden three years after undergoing unsuccessful in vitro fertilization treatment Acta Obstet Gynecol Scand. 2010, 89 (10), 1290–1297. doi: 10.3109/00016349.2010.512063. PMID: 20846062.

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie