Unia Europejska

Dofinansowanie in vitro dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Już 12.04.2023 od godz. 11:00 rusza kwalifikacja par do udziału w „Programie polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2023”. Programem planuje się objąć 50 par, w tym 12 par objętych leczeniem z wykorzystaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego. Kwota dofinansowania dla jednej pary: 1 780 zł – diagnostyka niepłodności; 5 000 zł – procedura zapłodnienia pozaustrojowego.

O kwalifikacji do każdej z części Programu decyduje kolejność zgłoszeń (w miarę dostępności miejsc), przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia do Programu i braku kryteriów wyłączających.

Na potrzeby programu uruchomiliśmy specjalną infolinię:
12 881 63 04

Program składa się z dwóch modułów:

Moduł I – diagnostyka

Każda para zakwalifikowana do I części niniejszego Programu ma prawo do bezpłatnego skorzystania z:

 • badania poziomu hormonu antymullerowskiego (AMH) kobiety;
 • pakietu badań hormonalnych dla kobiety: hormonu folikulotropowego – FSH, hormonu luteinizującego – LH, estradiolu, tyreotropiny – TSH, testosteronu i prolaktyny;
 • rozszerzonego badania nasienia;
 • trzech konsultacji w kierunku diagnostyki niepłodności (w tym z konsultacji wstępnej pary), składających się co najmniej z wywiadu lekarskiego, badania ginekologicznego, badania USG żeńskich narządów rodnych, analizy wyników badania nasienia oraz badań hormonalnych oraz ustalenia planu dalszej diagnostyki lub leczenia;
 • jednej konsultacji andrologicznej dla pacjentów, u których badanie nasienia wykazało nieprawidłowości;
 • jednej konsultacji endokrynologicznej dla pacjentów, u których badania hormonalne wykazały nieprawidłowości;
 • jednej konsultacji dietetycznej dla pary, składającej się co najmniej z analizy składu ciała obojga partnerów, obliczenia BMI obojga partnerów, omówienia nawyków żywieniowych pary oraz edukacji na temat diety i aktywności fizycznej wspierającej płodność.

Koszty ewentualnych, kolejnych badań, konsultacji oraz zabiegów diagnostycznych nie objętych finansowaniem w ramach niniejszego Programu pozostają kosztami własnymi pary, z wyłączeniem dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury zapłodnienia pozaustrojowego, dla par zakwalifikowanych do drugiej części Programu.

Moduł II – metoda zapłodnienia pozaustrojowego

Każda para zakwalifikowana do II części niniejszego Programu – dofinansowania do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego – ma prawo do skorzystania z dofinansowania do jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest zakwalifikowanie pary do II części Programu przez Realizatora oraz przeprowadzenie co najmniej wymienionych poniżej interwencji (w zależności od sytuacji klinicznej pary):

1. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;
 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;
 • dobór dawcy nasienia, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);
 • punkcja pęcherzyków jajnikowych;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

2. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo     badań;
 • dobór dawczyni komórek rozrodczych, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

3. Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;
 • dobór dawców zarodka, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.

Każda para zakwalifikowana do II części niniejszego Programu otrzyma możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty u psychologa posiadającego praktykę w dziedzinie psychologii leczenia niepłodności na terenie prowadzonej przez Realizatora działalności. Koszt wizyty zostanie pokryty przez Realizatora Programu, z którego usług korzysta dana Para.

Kryteria kwalifikacji i kryteria wykluczenia:

Kryteria kwalifikacji

Do I modułu Programu – diagnostyki – zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 42 lat (wg rocznika urodzenia),
 • od minimum 12 miesięcy bezskutecznie starają się o ciążę (w przypadku, kiedy kobieta ukończyła 35 r. ż. wymagany okres bezskutecznych starań skraca się do minimum 6 miesięcy),
 • są mieszkańcami Powiatu Olkuskiego.

Do II modułu Programu obejmującego program zapłodnienia pozaustrojowego zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, przeszły badania i konsultacje w ramach I modułu niniejszego Programu lub ukończyły diagnostykę w ramach projektu „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020” lub w ramach jego kontynuacji na kolejne lata oraz spełniają następujące kryteria:

 •  wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 42 lata (wg rocznika urodzenia, w momencie kwalifikacji do Programu),
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,
 • są mieszkańcami powiatu olkuskiego,
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

Kryteria wykluczenia stanowią:

Dla par przystępujących w ramach Programu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;       
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo męskich komórek rozrodczych:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Do pobrania

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie